FAQ

Ověřené překlady - soudní překlady

Ověřený překlad je překlad vyhotovený či ověřený překladatelem jmenovaným pro tento účel a pro daný jazyk. 

Vyhotovený přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem a překladatelskou doložkou opatřenou kulatým razítkem, která je nedílnou součástí překladu. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako překlad listiny.

Tímto způsobem se překládají převážně osobní dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy a vysvědčení, dále výpisy z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, smlouvy, diplomy, lékařská potvrzení atd. Soudní překlad je nezbytný, musíte-li překlad předložit státním orgánům.

Jak je účtována cena za překlad a co je to normostrana?

Jedna normostrana (zkráceně „NS“) představuje 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1 800 znaků včetně mezer (cca 250 slov). Při výpočtu ceny překladu vycházíme z konečného přeloženého textu. Při výpočtu množství normostran se provádí zaokrouhlení směrem nahoru na desetiny normostrany; v případě ověřených překladů směrem nahoru na celé normostrany.

Co musím předložit, chci-li vyhotovit ověřený překlad?

Originál nebo kopii originálního dokumentu (nejlépe notářsky ověřenou). V případě slovanských jazyků používajících azbuku či cyrilici nebo východních jazyků (arabština, čínština, japonština atd.) také přepis jmen do latinky podle cestovního pasu.

Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou v Kč a bez DPH. 

Jedna normostrana (NS) se vypočte dle vzorce „Počet znaků přeloženého textu včetně mezer děleno 1 800“ a zaokrouhlení se provádí směrem nahoru na desetiny normostrany; v případě ověřených překladů a korektur směrem nahoru na celé normostrany.